top of page

Všeobecné obchodní podmínky Experience Talks

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy stran při nákupu vstupenek na akci Experience Talks mezi společností Anodius CZ, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a zájemci o účast na akci Experience Talks (dále jen „Kupující“).

 2. Prodávajícím a současně organizátorem akce je společnost ANODIUS CZ, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha, která je registrovaným podnikatelským subjektem (IČO 03153541) a registrovaným plátcem DPH (DIČ CZ03153541). Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

 3. Rezervace a nákup vstupenek probíhá online na webové adrese www.experiencetalks.anodius.com (dále jen „webová stránka“).

 4. Kupujícím se rozumí každá osoba, která projeví zájem o rezervaci a nákup vstupenky u Prodávajícího. Za projev zájmu se považuje vyplnění registrace a následné vyplnění rezervačního formuláře pro konkrétní akci na webové stránce Prodávajícího.

 5. Při rezervaci vstupenky předává Kupující Prodávajícímu pouze kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

 7. Kupující si je vědom, že mu koupí vstupenek, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Odesláním rezervačního formuláře Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných vstupenek (sdělení jména a adresy dodání).

 

III. Objednávání

 1. Pro účel objednání vstupenek slouží internetová stránka www.experience-talk.com a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodávající si vyhrazuje právo uzavřít rezervační systém a zastavit nové rezervace v případě naplnění kapacity akce.

 2. Kupující od Prodávajícího kupuje vstupenky za cenu platnou v okamžiku objednání. Cena na webové stránce je uvedená bez DPH.

 3. Vstupenky jsou pouze v elektronické formě, náklady na poštovné a balné u vstupenek nevznikají, veškerý nákupní proces probíhá online.

 

IV. Uzavření smlouvy

 1. Pro rezervaci vstupenky na konkrétní akci je nutné, aby měl Kupující založený profil / účet na webové stránce Prodávajícího.

 2. K uzavření koupi dochází na základě rezervace vstupenek na konkrétní akci Kupujícím a přijetí této rezervace Prodávajícím v online rezervačním systému.

 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.

 4. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení rezervace. Potvrzení rezervace je k nalezení i v profilu Kupujícího na webové stránce.

 5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

 

V. Další podmínky smlouvy

 1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze, ani v případě Kupujícího, jako spotřebitele, od nákupu vstupenky odstoupit podle ust. § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, jejíž plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době, a které je vyhrazena určitá kapacita zájemců-kupujících.

 2. Pokud je zrušen termín akce a staven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín. Odstoupení od smlouvy a vrácení vstupenky v tomto případě není možné.

 3. Pokud si Kupující zakoupil vstupenku na osobní účast a nechce nebo se nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit osobně, má v rámci vstupenky možnost se na akci připojit online nebo shlédnout později záznam celé akce v online archivu na webové adrese Prodávajícího.

 4. Pokud si Kupující pořídit vstupenku na online účast a nechce nebo se nemůže zúčastnit živého přenosu, má v rámci vstupenky možnost shlédnout později záznam akce v online archivu na webové adrese prodávajícího.

 5. Kupující nemá nárok na vrácení vstupného v případě jakýchkoli opatření zavedených Vládou ČR nebo jinými legislativními orgány nebo místem konání akce, včetně povinného doložení očkovacího průkazu, PCR testu, antigenního testu nebo dodržování jiných pokynů, omezení nebo doporučení Ministerstva zdravotnictví, ani v dalších případech tzv. vis maior. V případě, že kupující nemůže dodržet tato omezení, např. nemůže se nechat očkovat ze zdravotních důvodů (chronická onemocnění, těhotenství apod.), musí předložit příslušné potvrzení od lékaře.

 

VI. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:

  • platbou online ihned po rezervaci vstupenky (platební brána na webu Prodávajícího),

  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky na základě instrukcí k platbě, které obdrží Kupující e-mailem.

 2. Vstupenka je pro Kupujícího plně rezervovaná až po zaplacení.

 

VII. Dodací podmínky

 1. E-mail uvedený Kupujícím v registračním formuláři je primární způsob, jakým Prodávající kontaktuje Kupujícího, přičemž z technických důvodů se může e-mail výjimečně objevit i ve složce spam. Dalším zdrojem informací je osobní profil Kupujícího na webové stránce prodávajícího.

 2. Po rezervaci vstupenek obdrží Kupující e-mailem zprávu s potvrzením o rezervaci vstupenky a v případě zvolení možnosti platby převodem i pokyny k platbě. Příjemcem platby je Prodávající.

 3. Po zaplacení vstupenky a připsání částky na účet dostane Kupující e-mailem potvrzení o zaplacení a také fakturu.

 4. 4. Hlavní informace o akci, místě i času konání jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího. Krátce před akcí (obvykle 2-3 dny) obdrží Kupující ještě e-mailem pokyny a všechny potřebné informace k osobní i online účasti (adresa konání, harmonogram akce, link pro připojení na Zoom nebo Youtube kanál atd.). Pokyny pro připojení nalezne Kupující také na webové stránce Prodávajícího po přihlášení do svého účtu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást rezervování a nákupu každé vstupenky na akci Experience Talks.

 2. V případě, že dojde s Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz.

 3. Tyto obchodní podmínky platí od 20. 4. 2023.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

bottom of page